Cestolino.cz Partneři Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Cestolino s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03131513, sp. zn. v OR: C 227779 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Provozovatel“)

Spolupráce smluvních stran

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel provozuje internetové stránky na této doméně www.cestolino.cz (dále jen „webová stránka“). Hlavním účelem těchto stránek je usnadnit uživatelům výběr dovolené, zejména samotného ubytování nebo celého zájezdu. Na internetových stránkách jsou uživatelům zobrazovány nabídky ubytování a celých zájezdů, prodávané třetími osobami, které splňují nároky provozovatele (dále jen „Nabídky“).

1.2. Návštěvník webových stránek (dále jen „Návštěvník“) je uživatel sítě internet, který vyhledává Nabídky prostřednictvím webových stránek Provozovatele.

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a jinými osobami (dále jen „Partner“), vznikající ze smluv o poskytování služeb ohledně poskytování propagačních služeb Provozovatelem (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky Provozovatele při jejich podnikatelské činnosti.

1.4. Partner je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel Nabídky na webových stránkách Provozovatele. Nabídkou se rozumí nabídka zájezdů nabízených Partnerem na jeho stránkách, zobrazovaná také prostřednictvím webových stránek Provozovatele.

1.5. Rozhraním pro partnery se rozumí webové administrační rozhraní, jež umožňuje užití a nastavení služby Cestolino Partnerovi (dále jen „Rozhraní pro partnery“).

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Partner vyslovuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami některým z následujících úkonů:

  • přidáním cestovní kanceláře, po přihlášení, na webové stránky prostřednictvím formuláře na adrese https://www.cestolino.cz/partneri/ck/pridat/, nebo
  • odsouhlasením podmínek po prvním přihlášení v Rozhraní pro partnery.

Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami je uzavřena Smlouva o poskytování služeb. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené partnerem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány partnerem za správné, provozovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu partnera a partnerem uváděné údaje (elektronickou poštou, telefonicky a podobně).

2.2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci provozovateli zašle provozovatel na e-mailovou adresu partnera informace nezbytné ke zprovoznění rozhraní pro partnery, a to i za účelem ověření adresy partnera. Doručením zprávy partnerovi je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Partner bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (je oprávněn odmítnout registraci partnera) i bez udání důvodu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s provozovatelem.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

3.1. Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může partner přistupovat do rozhraní pro partnery. Každý partner může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.2. V rozhraní pro partnery může partner zejména:

  • provádět správu a aktualizaci svých údajů
  • přistupovat k informacím a statistikám
  • provádět změny nastavení služby

3.3. Partner je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a průběžně je aktualizovat. Údaje uvedené partnerem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné.

3.4. Přístup do uživatelského účtu je chráněn heslem, které si partner zvolí při registraci. Partner je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany partnera.

3.5. Provozovatel může partnerovi znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že partner poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.6. Partner bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená partnerem v uživatelském účtu.

3.7. Partner nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

4. UVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY

4.1. Partner se zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb umožní Provozovateli automatické načítání informací o Nabídkách ve formě XML exportu (dále jen „XML feed“), případně jinou formou, na které se smluvní strany dohody. Dále se zavazuje, že tento XML feed bude nepřetržitě dostupný pro automatizované stahování dat Provozovatelem.

4.2. Provozovatel se zavazuje automaticky stahovat a zpracovávat XML feed Partnera v případě, že je v souladu s Pravidly služby a dále splňuje kritéria uvedená v Technické specifikaci.

4.3. Partner bere na vědomí, že formát XML feedu se může po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.

4.4. Partner souhlasí s publikací Nabídek na webových stránkách provozovatele v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.5. Partner se zavazuje poskytovat prostřednictvím XML feedu pouze o platné Nabídky umístěné na internetových stránkách Partnera, nebude především předávat informace o Nabídkách, které nejsou dostupné a nelze zaručit jejich prodej Návštěvníkům.

4.6. Partner odpovídá za obsah Nabídek a informací o nich, které nesmí být v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. Partner dále odpovídá za to, že obsah Nabídek a poskytnuté informace o Nabídkách neporušují žádná práva třetích osob.

4.7. Partner bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za obsah Nabídek, který mu byl zpřístupněn Partnerem. V případě, že proti Provozovateli budou v souvislosti s obsahem Nabídek uplatněny jakékoli nároky třetích osob, zavazuje se Partner bez prodlení odškodnit Provozovatele za jakoukoli újmu způsobenou takto uplatněným nárokem třetí strany.

4.8. Partner má právo pozastavit využívání služby prostřednictvím deaktivace XML feedu v rozhraní pro partnery. Po dobu pozastavení se nebudou Nabídky na webových stránkách zobrazovat.

4.9. Partner bude platit provozovateli odměnu, která je specifikována v čl. 5 všeobecných obchodních podmínek.

5. ODMĚNA PROVOZOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Registrace Partnera a zobrazování Nabídek je zdarma.

5.2. Partner uhradí provozovateli odměnu za každé odchozí kliknutí návštěvníka na nabídku partnera zobrazenou na webové stránce (dále jen „proklik“), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Cena za proklik je stanovená konkrétními podmínkami, platnými v době provedení prokliku, zveřejněnými v rozhraní pro partnery.

5.3. Provozovatel se zavazuje vést veškeré záznamy a dokumentaci o proklicích tak, aby přehled odměn byl srozumitelný, prokazatelný a přezkoumatelný. V případě pochybnosti partnera o správnosti tohoto přehledu poskytne provozovatel partnerovi tyto záznamy a dokumentaci v rozsahu potřebném ke kontrole.

5.4. Provozovatel se zavazuje, že bude vyvíjet úsilí, aby nebylo možné triviálním způsobem zmanipulovat odměny získané za prokliky.

5.5. Odměna je provozovatele je hrazena:

5.5.1 Partnerem ve formě předplatného (dále jen „kredit“), partner je povinen odeslat dostatečný objem peněžních prostředků na účet vedený provozovatelem, který je zobrazen v rozhraní pro partnery a kde je rovněž uveden variabilní symbol a další pokyny k platbě. Partner je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.

5.5.1.1 Provozovatel po připsání kreditu na účet vedený provozovatelem zašle partnerovi fakturu v elektronické podobě na kontaktní e-mail partnera.

5.5.1.2 Provozovatel je povinen evidovat celkovou výši kreditu partnera. Aktuální zůstatek kreditu je uváděn v rozhraní pro partnery jako „stav kreditu“.

5.5.1.3 Provozovatel je oprávněn z hodnoty kreditu odečítat hodnotu úhrad jednotlivých poplatků za prokliky, a to bezprostředně po té, co na úhradu jednotlivého poplatku provozovateli vznikne nárok.

5.5.1.4 V případě, že stav kreditu partnera klesne na nulu, dojde pozastavení zobrazování nabídek na webové stránce.

5.5.2 Partnerem zpětnou fakturací (dále jen „debet“).

5.5.2.1 Provozovatel je povinen evidovat celkovou proinzerovanou výši partnera. Aktuální částka je uváděna v rozhraní pro partnery jako „aktuálně proinzerováno“.

5.5.2.2 Provozovatel je oprávněn přičítat k debetu hodnotu úhrad jednotlivých poplatků za prokliky, a to bezprostředně po té, co na úhradu jednotlivého poplatku provozovateli vznikne nárok.

5.5.2.3 V případě, že partner je v prodlení s platbou za předchozí období, je provozovatel oprávněn pozastavit zobrazování nabídek partnera. Provozovatel je rovněž oprávněn změnit partnerovi typ účtování na kredit.

5.5.2.4 Provozovatel na začátkem měsíce zašle partnerovi fakturu na proinzerovanou částku za předchozí měsíc v elektronické podobě na kontaktní e-mail partnera. v případě, kdy celková neuhrazená proinzerovaná částka za předchozí období nepřesáhne 500 Kč bez DPH, přesouvá se fakturace do dalšího měsíce.

5.2. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5.3. Pokud Partner přestane provozovateli odesílat XML feed, je oprávněn na provozovateli požadovat vrácení nevyčerpaného kreditu, nejpozději však do 1 měsíce od jeho posledního uhrazení na účet provozovatele. Po uplynutí této lhůty je partner povinen kredit využít k úhradě prokliků za užívání služeb provozovatele.

6. LICENČNÍ PODMÍNKY

6.1. Pokud obsah nabídky nebo informace uvedené v rozhraní pro partnery má povahu autorského díla či jiného předmětu práv duševního vlastnictví (například autorská oprávnění pro nakládání s fotografiemi či videi, jakož i obsahem těchto fotografií a videí apod.), dále jen „obsah“. Partner se zaručujete, že k němu má veškerá oprávnění a může provozovateli poskytnout práva, jak vyplývají z těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.2. Partner udílí neodvolatelné a bezpodmínečné nevýhradní oprávnění k výkonu práva vložený obsah užít všemi způsoby užití, včetně způsobů užití dle ust. § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez omezení územního a množstevního rozsahu, na dobu trvání ochrany majetkových autorských práv k obsahu (dále jen „Licence“). Licenci nabýváme ke každému jednotlivému obsahu okamžikem jeho poskytnutím prostřednictvím XML feedu nebo v rámci rozhraní pro partnery. To například znamená, že provozovatel může do vloženého obsahu kdykoliv a jakkoliv bez uvedení důvodu zasáhnout, například jej upravit (samozřejmě vždy tak, aby nepoškodil partnera).

6.3. Pokud je vložený obsah uměleckým výkonem dle autorského zákona, zahrnuje Licence oprávnění jej vysílat a jinak sdělovat veřejnosti, včetně sdělování živého výkonu veřejnosti, právo zaznamenat živý výkon, právo na rozmnožování zaznamenaného výkonu, právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na pronájem rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu a právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti.

6.4. Současně s Licencí partner poskytujete neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas vložený obsah měnit, do obsahu zasahovat, upravovat ho, zařazovat ho do děl souborných, spojovat ho s jinými, zpracovat vložený obsah a zařadit ho do zvukově obrazového záznamu nebo do jiného díla audiovizuálního či s ním jakýmkoliv jiným způsobem nakládat (dále společně s Licencí též jen „Práva k duševnímu vlastnictví“).

6.5. Okamžikem poskytnutí Licence partner ke vloženému obsahu dále uděluje:

6.5.1. neodvolatelné a bezpodmínečné právo postoupit Licenci a poskytnout podlicenci ke Vloženému obsahu třetím osobám,

6.5.2. neodvolatelné a bezpodmínečné právo udělit třetí osobě souhlas s nakládáním s vloženým obsahem v rozsahu Práv k duševnímu vlastnictví,

6.5.3. neodvolatelné a bezpodmínečné právo sdělovat vložený obsah veřejnosti, a to pod jakýmkoliv názvem, který sami zvolíme, bez povinnosti Vás uvádět jako autora vloženého obsahu.

6.6. Práva k duševnímu vlastnictví nám poskytujete bezúplatně, na dobu uvedenou v odst. 6.2.

6.7. Nejsme povinni Práva k duševnímu vlastnictví využít.

6.8. Práva k duševnímu vlastnictví přechází na naše právního nástupce.

6.9. V případě, že dodatečně omezíte Práva k duševnímu vlastnictví, jste povinni nám nahradit veškeré účelně vynaložené náklady související s nemožností vložený obsah dále užívat.

7. DORUČOVÁNÍ

7.1. Veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak.

7.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Partner souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.

9.2. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou a může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně. Dle článku 4.8. lze službu kdykoliv pozastavit.

9.3. V případě, že partner poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel smlouvu o poskytování služeb z těchto důvodů vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení partnerovi. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

9.4. Partner bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací vložených partnerem či provozovatelem pro partnera v rámci služby.

9.5. Po skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb vrátí provozovatel zbývající kredit partnerovi, a to do třiceti (30) dnů od skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb.

10. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

10.1. Smluvní strany se zavazují, že neoprávněně nezpřístupní jakékoliv důvěrné informace týkající se této Smlouvy. Za důvěrné informace se považují jakékoliv informace technické, obchodní či jiné povahy, ať písemné nebo ústní, s výjimkou informací veřejně známých nebo takových, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití kteroukoliv smluvní stranou.

10.2. Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani nesmí užít či umožnit užít k jakémukoli účelu jakékoli informace, které získá dle Smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, které se považují za důvěrné, s výjimkou případů, kdy tak učiní s předchozím písemným souhlasem všech ostatních smluvních stran, nebo v souladu s požadavky příslušných právních předpisů nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu, nebo vůči právním či jiným odborným poradcům, kteří budou vázání povinností mlčenlivosti nebo pokud to Smlouva výslovně umožňuje. Pro účely tohoto článku se za důvěrné informace nepokládají žádné informace, jež:

10.2.1. jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití)

10.2.2. poskytne některé ze smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a má zákonné právo takové informace zpřístupňovat nebo používat

10.2.3. nebo jsou takové povahy, že jejich zpřístupnění – bez ohledu na to, komu jsou zpřístupněny – nemůže smluvním stranám způsobit žádné ztráty, škody, výdaje nebo jakoukoliv jinou újmu.

10.3. Povinnosti dle tohoto článku Podmínek trvají i po skončení platnosti Smlouvy, a to bez časového omezení.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi provozovatelem a partnerem se:

11.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

11.1.2. vylučuje použití ustanovení § 1748, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

11.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž partner souhlasí.

11.5. Partner je povinen postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jakéhokoli právního nástupce Partnera.

11.6. Provozovatel si vyhrazuje právo na přiměřenou změnu těchto podmínek. V případě změn podmínek, je provozovatel povinen oznámit partnerovi tuto změnu ve formě e-mailu nebo v rozhraní pro partnery.

11.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 8. 2019, a nahrazují veškeré předcházející Podmínky.