VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem serveru Cestolino.cz je Cestolino s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4, C 227779 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 031 31 513 (dále jen "Provozovatel").

Uživatelem se rozumí osoba využívající internetové stránky cestolino.cz (dále jen "Uživatel").

Obchodníkem se rozumí provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury nabízející prostřednictvím serveru Cestolino.cz zájezdy.

Všeobecné podmínky

Užití serveru Cestolino.cz je zdarma. Obsah serveru Cestolino.cz je chráněn autorským zákonem. Další šíření, kopírování textů, fotografií a dalšího obsahu (např. zdrojových kódů, databází) a jiných částí serveru Cestolino.cz je v jakékoliv podobě bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.

Nabídka zájezdů

Provozovatel na serveru Cestolino.cz zobrazuje nabídku Obchodníků. Nabídku vkládá a aktualizuje automatizovaně software a s ohledem na tuto skutečnost neodpovídá Provozovatel za případné chyby, které vznikly tímto procesem. Provozovatel neodpovídá za chybně dodaná data Obchodníkem.

Provozovatel zobrazuje pouze nabídky registrovaných Obchodníků a ani tato nabídka nemusí být kompletní.

Uživatel si je vědom, že uvedená data (zejména název a polohu hotelu, ceny, slevy a termíny zájezdu, fotografie, popisy) musí ověřit na internetových stránkách Obchodníka případně na jiných jeho kontaktech.

Vkládání příspěvků a uživatelského obsahu

Uživatel může vkládat příspěvky do diskuzí, recenze, fotografie a další obsah (dále jen „Data“) prostřednictvím částí serveru Cestolino.cz. Uživatel se zavazuje, že bude vkládat pouze Data, jejichž je autorem nebo u nichž je vlastníkem autorských práv pro neomezené užití těchto Dat.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost Dat. Provozovatel je oprávněn odstranit jakýkoli Data bez udání důvodu a upozornění. Především Data v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, nezakládající se na pravdě nebo nerelevantní k danému tématu. Dále Data, která mohou jakkoliv poškodit provozovatele, Obchodníky či jiné Uživatele. Jednotlivá Data nevyjadřují názor Provozovatele, ale osobní názor autora.

Vkládání Dat je bezplatné a Uživateli za ně nepřísluší žádná odměna. Vložením Příspěvku dává Uživatel Provozovateli svolení k časově neomezenému užití Dat ve formě zpřístupnění třetím osobám, reprodukce a úpravě Dat, a to ať tvoří autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, či nikoliv. Provozovatel je oprávněn právo k užití Dat udělit třetí osobě (jako výhradní nebo nevýhradní).

Uživatel může kdykoliv požádat Provozovatele o zrušení své registrace a vyřazení osobních údajů z databáze. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout smazání Uživatelem vložených Dat, které nenesou povahu autorského díla. A to z důvodů zachování kontinuity uživatelských dat (např. diskuzní příspěvky, hodnocení).

Ochrana osobních údajů

Registrací na server Cestolino.cz uděluje Uživatel Provozovateli souhlas se shromažďováním, uchováním, zpracováním a automatizovaným zpracováním osobních údajů a souvisejících dat (např. emailová adresa, IP adresa, informace uložené v souborech cookies a další informace) po dobu neurčitou pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu §7 zákona číslo 480/2004 Sb., k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení společnosti a o produktech a službách jejích zákazníků a jiných smluvních partnerů. Uživatel si je vědom, že má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit, o čemž je povinen informovat Uživatele na stránkách serveru Cestolino.cz. Uživatel potvrzuje svůj souhlas se zněním aktuální verze Podmínek pokaždé, kdy zadává nebo odesílá jakákoli Data.

V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek užití.

Pro komunikaci s Provozovatelem je Uživatel povinen použít kontaktní údaje uvedené na https://www.cestolino.cz/informace/kontakt/.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2012.